1. Tentands ansvar att följa reglerna
Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta skrivvakt
kontrollera identitetskort och medhavt material.
 

2. Identitetskontroll och namnteckning
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre
månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tentand ska anteckna sitt namn och personnummer (eller vid anonym tentamen annan identifikationskod) enligt skrivvakts anvisningar.
 

3. Placering i skrivsalen
Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på placeringslistor.

4. Personliga tillhörigheter
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.
 

5. Hjälpmedel
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.
 

6. Papper
Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även
kladdpapper.
 

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter
Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får delta i det skriftliga provet endast under förutsättning att ingen av tentanderna i skrivsalen varit utanför eller lämnat skrivsalen.
 

8. Förbud för tentander att samtala
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.
 

9. Paus och toalettbesök
Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter.
Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar.
 

10. Inlämning
Tentand får inte ta med sin tentamen ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till
skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand
lämnar skrivsalen.
 

11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig
Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. Störande
uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder.

12. Fusk
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar upp och lämnar
ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av rektor som ett disciplinärende.
 

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av
skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och
skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen. Vid
utrymning av skrivsal uppmanas tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om de får återgå till skrivningen.