En orientering ges om kulturmöten i skolan och om tvåspråkiga elevers situation; på vilket sätt levernas olika bakgrunder kan ha betydelse för deras skolframgång och därmed för skolans måluppfyllelse. Kursen tar även upp simultan och successiv inlärning av mer än ett språk hos barn. Vidare ges en orientering om tvåspråkighet i förskolan och skolan ur skilda aspekter såsom organisationsmodeller, språkutveckling och skolframgång. Språkets roll som kunskapsförmedlare diskuteras och vilka konsekvenser detta kan ha för elever med annat modersmål än undervisningsspråket. Kursen ger en introduktion till centrala teorier för hur framför allt andraspråket växer fram samt för individuella och sociala faktorer som påverkar inlärningen. Kursen föreslår redskap för bedömning av ett språk i utveckling som kan utgöra underlag för att främja elevernas fortsatta språkutveckling.

Kursplan med litteraturförteckning läggs in inom kort.

 

Delkurser

 Kurser består av följande delkurser:
1. Migration, kultur och kommunikation, 7,5 hp,
2. Tvåspråkig utveckling, 7,5 hp,
3. Språkanalys, 7,5 hp,
4. Kunskapsutveckling i flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp.

 

Målgrupp

Denna kurs vänder sig lärare i grundskolans senare år och i gymnasiet som möter två-/flerspråkiga elever i sitt arbete.

 

Studietakt

Uppdragsgivaren kan bestämma studietakt. Ett tänkbart upplägg är att en delkurs (7,5 hp) läses på kvartsfart under en termin. Då tar hela kursen (30 hp) fyra terminer att läsa. Föreläsningar/seminarier (med obligatorisk närvaro) äger rum ungefär en gång varannan vecka (ca 12 tillfällen). Deltagarna ska också räkna med att anslå tid för inläsning av litteratur, löpande uppgifter och förberedelser, examination, etc. Det har också förekommit att delkurser har getts på helfart under 5 veckor. Då måste naturligtvis deltagarna få ledigt från sina arbeten under perioden.

Kontakta Anne-Charlotte Rendahl (studierektor för uppdragsutbildningen) för mer information.