E-post: kari.fraurud@biling.su.se

 

Uppgifter vid Centret

Forskning, undervisning, doktorandhandledning.

 

Forskningsområden

Diskursreferens, språktypologi, minoritetsspråk (romani, turkiska), språkkontakt, folklingvistik, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext.

 

Projekt

Sociolingvistisk medvetenhet och språkattityder i flerspråkiga kontexter (Riksbankens Jubileumsfond, 2006–2008; del av forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning, 2006–2011).

Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (Riksbankens Jubileumsfond, 2002–2006, med Göteborgs och Lunds universitet).

 

Publikationer

Publikationer i databasen DiVA (öppnas i nytt fönster)

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2016). What’s the target? A folk linguistic study of young Stockholmers’ constructions of linguistic norm and variation. Language Awareness, 25 (1-2), 17–39. DOI: 10.1080/09658416.2015.1122021

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2016). Folklingvistik [Folk linguistics]. In: Boyd, Sally & Ericsson, Stina (eds.), Sociolingvistik i praktiken (pp. 109–129). Lund: Studentlitteratur.

Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2013), ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige [”Rinkeby Swedish” and other constructions of language variation in todays’ multilingual Sweden]. In: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (eds) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (2:a, rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur, s. 369–396.

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2012). Studying High-Level (L1-L2) Language development and use among young people in multilingual stockholm: the role of perceptions of ambient sociolinguistic variation. Studies of Second Language Aqcuisition, Special issue: High-level L2 Acquisition, Learning and Use, 34, 2: 291–319.

Bijvoet&Fraurud_2012 (760 Kb)

Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2011). Language variation and varieties in contemporary multilingual Stockholm: an explorative pilot study of young peoples’ perceptions. In: Källström, Roger & Lindberg, Inger (eds.), Young urban Swedish. Variation and change in multilingual settings (pp. 1–34). Gothenburg: University of Gothenburg. Open access: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26570/1/gupea_2077_26570_1.pdf [2013-01-01]
Fraurud, Kari & Boyd, Sally (2011). The native–non-native speaker distinction and the diversity of linguistic profiles of young people in multilingual urban contexts in Sweden. In: Källström, Roger & Lindberg, Inger (eds.), Young urban Swedish. Variation and change in multilingual settings (pp. 67–87). Gothenburg: University of Gothenburg. [Slightly revised version of Fraurud & Boyd (2006). Open access: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26570/1/gupea_2077_26570_1.pdf [2013-01-01]
Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud (2010). Rinkeby Swedish in the mind of the beholder. Studying listener perceptions of language variation in multilingual Stockholm. In: Quist, Pia & Svendsen, Bente Ailin (eds.), Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices (pp. 170–188). Clevedon: Multilingual Matters.
Boyd, Sally & Fraurud, Kari (2010). Challenging the homogeneity assumption in language variation analysis: Findings from a study of multilingual urban spaces. In: Auer, Peter & Schmidt, Jürgen Erich (eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods. Part VII. Exemplary studies, Ch. 38 (pp. 686–706). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Fraurud, Kari (2010). Romani. In: Wastenson, Leif, Ulla Arnberg, Pär Aspenberg, Mathias Cramér & Margareta Elg (eds.); Dahl, Östen & Lars-Erik Edlund (thematic eds.). Sveriges Nationalatlas, band 22: Språken i Sverige (pp. 136–139). [National Atlas of Sweden, Vol. 22: Languages in Sweden], Stockholm: Norstedts Förlagsgrupp.
Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2008b). Det romska språket och romsk språkvård i Sverige 2007 [The Romani language and Romani language planning in Sweden 2007]. (In cooperation with Florin, Dimitri, Baki Hasan & The Roma reference groiup at Språkrådet vid Institutet för språk och folk­minnen.) Rapport till Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, folkrörelsefrågor och idrott vid Justitiedepartementet. Stockholm: Språkrådet. Open access: http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2614 [2013-01-01]
Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2008a). Svenskan i dagens flerspråkiga storstadsmiljöer: en explorativ pilotstudie av unga stockholmares perceptioner av variation och varieteter [Swedish in contemporary multilingual urban contexts: An explorative pilot study of young Stockholmers’ perceptions of variation and varieties]. Nordisk tidskrift for andrespråksforskning [Nordic Journal of Second Language Research], Nordand 3, 2: 7–38.
Rosengren, Jasmine (2007). Miro rakkrar romani. Jag talar romani. Lärobok i modersmål för resande i Sverige. [I Speak Romani. Textbook for Travellers in Sweden]. Myndigheten för skolutveckling (Contribution: advice on orthography, lexicon, word lists, etc.).
Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2006). “Svenska med något utländskt” [“Foreign sounding Swedish”]. Språkvård 2006, 3: 4–10. Open access: http://www.sprakradet.se/2225 [2013-01-01]
Fraurud, Kari & Boyd, Sally (2006). The native–non-native speaker distinction and the diversity of linguistic profiles of young people in Swedish multilingual urban contexts. In: Hinskens, Frans (ed.), Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005 (pp. 53–69). Amsterdam: John Benjamins.
Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen (2004). Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer [Multiethnic youth language and other varieties of Swedish in multilingual settings]. In: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (eds.). Svenska som andraspråk (pp. 377–405). Lund: Studentlitteratur.
Fraurud, Kari (2004). Några sociolingvistiska förutsättningar för språklig variation och mångfald i Rinkeby [Some sociolinguistic conditions for language variation and diversity in Rinkeby]. In: Melander, Björn, Ulla Melander Marttala, Catharina Nyström, Mats Thelander and Carin Östman(eds.) Svenskans beskrivning 26 (pp. 25–47). Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Fraurud, Kari (2003b). Svenskan i Rinkeby och andra flerspråkiga bostadsområden. [Swedish in Rinkeby and other multilingual neighborhoods] In: Breivik, Torbjørg et al. (eds.). Språk i Norden 2003 (pp. 77–92). Oslo: Novus Forlag.
Fraurud, Kari (2003a). Romani. In: Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk. En kort presentation (pp. 37–45, 66, 71–72). Svenska språknämnden [edited and supplemented version of Fraurud (2002a)].
Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth (2003b). Preface. In: Multilingualism in Global and Local Perspectives. Papers from the 8th Nordic Conference on Bilingualism, November 1–3, 2001, Stockholm–Rinkeby (pp.vii–xiii). Stockholm: Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University & Rinkeby Institute of Multilingual Research, Stockholm City.
Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth (eds) (2003a). Multilingualism in Global and Local Perspectives. Papers from the 8th Nordic Conference on Bilingualism, November 1-3, 2001, Stockholm–Rinkeby. Stockholm: Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University & Rinkeby Institute of Multilingual Research, Stockholm City.
Fraurud, Kari (2002b). Två språk – hinder eller tillgång? [Two languages – impediment or resource?] In: Källstigen, Gun, Ohlin, Christel & Setkic, Mustafa (eds.). Mötesplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. 2:nd edition (pp. 148–153). Kristianstad: Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad.
Fraurud, Kari (2002a). Romani. Språkvård 2002, 2: 38–43.
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2002). Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga familjer [Two Languages or More? Advice to Multilingual Families]. Stockholm: Skolverket & Språkforskningsinstitutet i Rinkeby [Rinkeby Institute of Multilingual Research]. (Joint work at the Institute).
Fraurud, Kari (2001b). Possessives with extensive use: a source of definite articles? In: Baron, Irène, Herslund, Michael, & Sørensen, Finn (eds.). Dimensions of Possession, Typological Studies in Language 47 (pp. 243–267). Amsterdam: John Benjamins.
Fraurud, Kari (2001a). “Det ska vi fira!” Hypoforiska demonstrativer i svenska och några andra språk [“That we shall celebrate!” Hypophoric demonstratives in Swedish and some other languages]. In: Kronning, Hans et al. (eds.). Langage et référence. Mélanges offertes à Kerstin Jonasson à l'occasion de ses soixante ans (pp. 187–198). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Fraurud, Kari (2000b). Demonstrativer i sakprosa [Demonstratives in non-literary prose]. ASLA-information 26:2, Denna – Den här – Den där. Om demonstrativer i tvärspråkligt belysning. En Minnesskrift till Elsie Wijk-Andersson, 5–28.
Fraurud, Kari (2000a). Romani. In: Nationalencyclopedin: Supplementband III (pp. ). Malmö: Bra Böcker.
Fraurud, Kari (1999b). Proper names and gender in Swedish. In: Unterbeck, Barbara & Rissanen, Matti (eds.). Gender in Grammar and Cognition: I. Approaches to Gender. Trends in Linguistics. Studies and Monographs, Studies and Monographs 124 (pp. 167–219). Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
Fraurud, Kari (1999a). Review of Joan Bybee, J., J. Haiman, and S. A. Thompson (eds.). 1997. Essays on Language Function and Language Type. Dedicated to T. Givón. Amsterdam: John Benjamins. Functions of language 6, 2: 281–286.
Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth (1999b). Romernas språk: romani [The Language of the Roma: Romani]. Kritisk Utbildningstidskrift 92–93: 28–29.
Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth (1999a). Språkkontakt och språkbevarande: Romani i Sverige [Language contact and language maintenance: Romani in Sweden]. In: Hyltenstam, Kenneth (ed.). Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetspråksperspektiv (pp. 241–298). Lund: Studentlitteratur.
Fraurud, Kari & Hyltenstam, Kenneth (1997). Romani i Sverige. Rapport för Minoritetsspråkskommittén JO1995:03 [Romani in Sweden. Report for the Minority Language Committee JO1995:03]. In: Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk. Betänkande av minoritetsspråkskommittén. SOU 1997: 192, 389–445. Stockholm: Jordbruksdepartementet.
Dahl, Östen & Fraurud, Kari (1996). Animacy in Grammar and Discourse. In: Fretheim, Tore & Gundel, Jeanette K. (eds.). Reference and Referent Accessibility, 47–64. Amsterdam: John Benjamins.
Fraurud, Kari (1996). Cognitive ontology and NP form. In: Fretheim, T. & Gundel, Jeanette K (eds.). Reference and Referent Accessibility, 65–87. Amsterdam: John Benjamins.
Fraurud_1996 (434 Kb)
Fraurud, Kari & Hellman, Christina (1995). Konsumentrådgivning om mikrovågsugnar: Basdata. Projekt Olga: Rapport 1. Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet.
Habel, Christopher, Eschenbach, Carola, Fraurud, Kari, Herweg, Michael, Maidenborn, Claudia & Rehkämper, Klaus (1993). Intern strukturierte Objekte: Zur Verarbeitung von Pluralen und komplexen Situationen. Abschlussbereicht des DFG-Projektes “Gruppierungs- und Abgrenzungsprozesse beim Aufbau sprachlich angeregter mentaler Modelle” (GAP). Hamburg: Kognitionswissenschaft. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg.
Fraurud, K. (1992b). Processing Noun Phrases in Natural Discourse. Ph. D. Thesis. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. (234 pp.)
Fraurud, Kari (1992a). Situation Reference (What does ‘it’ refer to?). Working Paper No. 24. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg [also published in Fraurud (1992b)].
Fraurud, Kari (1991). What do Plural Pronouns Refer to? GAP Working Paper No. 20. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg [also published in Fraurud (1992b)].
Fraurud, Kari (1990c). Definiteness and the processing of NP’s in natural discourse. Journal of Semantics 7: 395–433 [also published in Fraurud (1992b)].
Fraurud_1990 (2060 Kb)
Fraurud, Kari (1990b). Linguistic Means for Situation Reference. GAP Working Paper No. 18. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg.
Fraurud, Kari (1990a). Reference to Complex Objects: A Study of Plural Pronouns in Natural Discourse. GAP Working Paper No. 16. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg.
Dahl, Östen & Fraurud, Kari (eds) (1990). Papers from The Second Nordic Conference on Text Comprehension in Man and Machine, Täby–Stockholm, April 25-27, 1990. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Fraurud, Kari (1989). Towards a non-uniform treatment of definite noun phrases. In: Dahl, Ö. & Fraurud, Kari (eds.). Papers from the First Nordic Conference on Text Comprehension in Man and Machine, Sigtuna, Sweden, October 27–28, 1988, 75–87. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet [also published in Fraurud (1992b)].
Dahl, Östen & Fraurud, Kari (eds) (1989). Papers from the First Nordic Conference on Text Comprehension in Man and Machine, Sigtuna, Sweden, October 27-28, 1988. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Fraurud, Kari (1988b). Pronoun resolution in unrestricted text. Nordic Journal of Linguistics 11: 47–68 [also published in Fraurud (1992b)].
Fraurud_1988 (1511 Kb)
Fraurud, Kari (1988a). Hierarchical relations between discourse referents and the interpretation of antecedentless definite noun phrases. In: Rosén, Victoria (ed.). Papers from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics, Bergen, June 11–13, 1987. Vol. 1, 196–210. Bergen: Department of Linguistics and Phonetics, University of Bergen. [also published in Fraurud (1992b)].
Fraurud, Kari (1986). The introduction and maintenance of discourse referents. In: Dahl, Östen (ed.). Papers from the Ninth Scandinavian Conference of Linguistics, Stockholm, January 9–11, 1986, 111–122. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. [also published in Fraurud (1992b)].
Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin. & Stjärnlöf, Sune. (1986), Mål. Isveççe dilbilgisi. Svensk grammatik på turkiska. [Swedish grammar in Turkish]. Stockholm: Natur och Kultur (Contribution: adaptation to Turkish grammar).
Fraurud, Kari & Hellman, Christina (1985c). What’s Next in the Text? – A Method for Investigating Discourse Processing. Papers from the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PILUS). No. 54. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Fraurud, Kari & Hellman, Christina (1985b). In Quest of Coherence – Approaches to Discourse Comprehension. Papers from the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PILUS) No. 53. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Fraurud, Kari & Hellman, Christina (1985a). “I had promised myself not to fall in love again...” – A presentation of a method for investigating discourse processes. In: Togeby, Ole (ed.). Papers from the Eighth Scandinavian Conference of Linguistics, Copenhagen, August 1984. Vol. I, 494–503. Copenhagen: Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
Fraurud, Kari (1984). Sketch of the Tense-Mood-Aspect system of Tamil. In: Dahl, Östen & Kós-Dienes, Dora (eds.). Selected Working Papers from the Tense-Mood-Aspect Project, 72–78. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.