Forskningsprojekt

Ålder, mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för språkinlärning. (2017)

Vad har vi lärt oss av mycket avancerade andraspråksanvändare – och vad återstår att lära? Niclas Abrahamsson på Centrum för tvåspråkighet genomför under 2017 sitt Sabbatical projekt med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär.

Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor. Kerfoot får RJ Sabbatical

Fyra projekt vid Stockholms universitet har beviljas anslag från Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical. Ett av dem är ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” med Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin

Nytt projekt: Att lära sig fokusera (2018–2020)

Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: Eva Dalin)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

I ett treårigt projekt undersöks kommunikation på företag med fokus på flerspråkighet, digitala redskap och rörlighet. Studien genomförs i nära samarbete med de företag som deltar och består bland annat av fallstudier av hur arbetsdagar ser ut för chefer.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Forskningsprojekt

A

Upp

B

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

G

Upp

I

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

P

Upp

R

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

V

Upp

Ä

Upp
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek