Sammantaget bidrar kursen med kritiska perspektiv på undervisning, inte minst på läs- och skrivundervisning, och problematiserar normaliserade föreställningar om undervisning för två-/flerspråkiga individer. Dessutom behandlas frågor om hur kategorier som ras, etnicitet, klass och kön tillskrivs olika värde och kommer att fungera som olika former av kapital inom utbildningssystem i olika samhälleliga kontexter.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, samt minst 60 hp i något av ämnena tvåspråkighet, lingvistik, svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk; eller 90 hp i ett (annat) språkämne; eller motsvarande kunskaper.

Schema, kursplan, litteratur, betygskriterier

Se Bilingualism from an Educational Perspective