Kursen vänder sig till verksamma pedagoger som arbetar med skolans modersmålsundervisning. Under kursen behandlas litteracitetsutveckling i två språk och individens möjligheter att i skilda samhällen och tvärkulturella miljöer utveckla tvåspråkighet och bilitteracitet. Vidare behandlar den frågor om lärandets språkliga dimensioner och vad det innebär för barn och ungdomar att lära sig nya ämneskunskaper genom ett första- respektive ett andraspråk.

Kursen syftar till att synliggöra elevernas utveckling från ett vardagsspråk till ett mer specialiserat och abstrakt ämnesspråk och varierande arbetssätt rörande flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling introduceras. Konkreta exempel ges på hur undervisningen i modersmål och svenska som andraspråk kan
utvecklas för att stödja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Stor vikt läggs vid att under kursen förmedla ett gemensamt yrkesspråk för lärare som undervisar flerspråkiga barn och ungdomar.

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 4 hp
Delkurs 2: Tvåspråkighet och bilitteracitet, 3,5 hp

Kursen ges i samarbete med Institutionen för språkdidaktik

Länk till kurssidan

Kursplan

Kursplan (gäller från VT2013)

Kurslitteratur

Litteraturlista VT2013 (268 Kb)