Kursen vänder sig till pedagoger som arbetar med skolans modersmålsundervisning. Kursen erbjuder verksamma modersmålspedagoger grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individuellt
utvecklingsperspektiv och ett samhälls- och utbildningsperspektiv.

Under kursen exemplifieras och diskuteras vad det innebär att tillägna sig ett första- eller ett andraspråk i olika åldrar och i olika samhälleliga kontexter samt likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling hos barn. Vidare behandlar kursen frågor kring språkval, språkanvändning och
språkbehärskning hos flerspråkiga individer samt vad det innebär att lära sig ett första- respektive ett andraspråk i minoritetsspråkskontext i jämförelse med att lära sig samma språk i majoritetsspråkskontext. Kursen berör även frågor om språkliga varieteter.

Dessutom behandlas modersmålslärarens roll i mångfaldens skola, utbildningsmodeller för tvåspråkig utveckling, modersmålsundervisningens roll och utformning samt former för lärarsamverkan. Slutligen ges också en orientering om svensk språkpolitik, aktuella styrdokument och lagar rörande användningen av och tillgången till utbildning på olika språk i svensk skola samt rättigheter för minoritetsspråkstalare i samhället.

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Flerspråkighet hos individen och i samhället, 4 hp

Delkurs 2: Flerspråkighet och utbildning, 3,5 hp

Kursen ges i samarbete med Institutionen för språkdidaktik.

Länk till kurssidan

Kursplan

Kursplan (gäller från VT2013)

Kurslitteratur

Litteraturlista VT2013 (305 Kb)