Forskningsområdena inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråks-undervisning, tolkning och översättning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. M.a.o. täcker Centrets forskning sociolingvistiska, pragmatiska, psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska aspekter av tvåspråkighet. Läs mer under Forskningsområden.

Centret är en tvärspråklig och tvärvetenskaplig enhet inom humanistiska fakultetens språkvetenskapliga sektion vid Stockholms universitet. Den huvudsakliga finansieringen är statlig och sker via fakultetens budget, men en betydande del av forskningen och undervisningen sker med externa medel. En presentation av pågående och avslutade projekt ges under fliken Forskning, och ytterligare information och länkar finns på de enskilda forskarnas sidor (se under Personal och doktorander). Forskningsaktiviteten återspeglas också i de olika sidorna under fliken Publikationer. Tidigare stora projekt (som nu avslutats) har rört vuxna invandrares inlärning av svenska som andraspråk, tvåspråkighet hos åldersdementa, tvåspråkig utveckling hos barn i skolåldern, Samiska som förstaspråk, och flerspråkighet och grundskoleutbildning i Moçambique. En del av Centrets arbete har dessutom utgjorts av utvärderingsverksamhet och framställande av kunskapsunderlag för regering och politiska kommittéer (se Regeringsuppdrag).

Centret erbjuder kurser i tvåspråkighet och svenska som andraspråk i såväl grundutbildning (grundnivå och avancerad nivå) som på forskarnivå. Till utbildningen på forskarnivå söker vanligen både svenska och utländska doktorander med skiftande akademisk bakgrund eller yrkeserfarenhet.

I den här powerpoint-presentationen ges en kortfattad presentation av Centrets forskningsprofil och utbildningsprofil:

Centrets forsknings- och utbildningsprofil (273 Kb)

Centret samarbetar med enskilda institutioner både vid Stockholms universitet och andra universitet i Sverige och runt om i världen. Ett organisatoriskt och verksamhetsmässigt samarbete föreligger med Språkforskningsinstitutet (Stockholm stad).