Natalie Choi
Natalie Choi

Om priset och ASLA

Priset ger 1 000 kr, ett ASLA-medlemskap under två år (värde 400 kr) samt deltagande i ASLA:s 50-årsjubileum vid symposium i Uppsala 21–22 april 2016.

ASLA:s motivering till priset avslöjas först vid prisutdelningen på symposiet.

ASLA 50 år 2016

ASLA: Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée)

 

Pristagarna

Uppsatspriset tilldelas två studenter denna gång:

  • Natalie Choi, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong. A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R, Taiwan and China. Handledare: Caroline Kerfoot.
  • Anders Agebjörn, Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet. Bedömning av korrekthet och komplexitet i ett muntligt språkfärdighetstest. Handledare: Anna Flyman Mattson.

 

Natalie Choi

Natalie om priset: "Att bli tilldelad det här priset var en glad och oväntad överraskning. Arbetet med min masteruppsats var en stor utmaning och att få det här erkännandet betyder mycket för mig. Den närmsta framtiden kommer jag återgå till att arbeta med små översättningsprojekt men i ett senare skede hoppas jag få möjlighet att gå vidare med en forskarutbildning. Vi får se vart resan fortsätter…!"

Natalie Choi skrev uppsatsen inom Masterprogrammet i språkvetenskap, inriktning tvåspråkighet.

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

 

Uppsatsen i fulltext

Se publikationsdatabas DiVA:
Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong

 

Sammanfattning på svenska

Perspektiv på Occupy Central-demonstrationerna i Hong Kong: en Kritisk Diskursanalys av Engelskspråkig Press i Hong Kong, Taiwan och Kina

Studien belyser medias diskursiva konstruktioner inom temat ”språk och politik” i tre ’kinesiska’ [1] regioner samt hur media kan gynna diverse sociopolitiska särintressen. Fokus ligger på engelskspråkig tidningspress i Hong Kong (HK/HKSAR), Kina (PRC) och Taiwan (ROC) som rapporterat om demonstrationerna ’Occupy Central with Love and Peace’ [2] (OCLP).

En kritisk diskursanalys av tretton tidningsartiklar har gjorts med målet att synliggöra det osynliga ’arbete’ som diskursiva strategier gör för att påverka uppfattningar om en politisk händelse i en icke-västerländsk kontext. Enligt Martin & Whites (2005) ’appraisal theory’  anses tidningsdiskurs vara värdeladdade texter som leder till att avslöja läsare och författares förutfattade inställning till ett fenomen, vilket skingrar myten om att nyheter alltid är ’objektiva’. Med hänsyn till mediatiserade sociala, politiska och institutionella diskurser inom en ’kinesisk’ kontext undersöks hur uppfattningar är inbäddade i större sociopolitiska diskurser om suveränitet och legitimitet.

Resultaten påvisar att olika perspektiv och uppfattningar är möjliga gentemot OCLP-demonstrationerna – HK och fastlandskinas tidningar visade sig behandla demonstrationerna kritisk medan de taiwanesiska tidningarna behandlade dem mer analytiskt. Stora variationer upptäcktes bland tidningarna från HK, vilket tydde på en viss pressmångfald, trots senare tids problematik kring minskad pressfrihet. Medias hegemoni över allmänhetens uppfattning visade sig bidra till och upprätthålla vissa intressen som t.ex. upprätthållandet av en ’kinesisk’ suveränitet över HK enligt principen ’ett land, två system’. Sammantaget bekräftades hur inflytelserik medias roll kan vara i att forma allmänhetens uppfattningar i sociopolitiska frågor.

[1] Termen ’kinesisk’ används för att beskriva regionerna Hong Kong, Taiwan och Kina. Beroende på kontext kan det även referera till språk, kultur och/eller folkslag. En vidare beskrivning av termens användningsområde finns att läsa i studiens introduktion.

[2] I svensk media mest känt som ”Paraplyrevolutionen”.


Abstract

This paper is concerned with media perceptions and how these manifest as hegemonic practices. Exploring the theme ‘language and politics’, against the backdrop of the Occupy Central with Love and Peace (OCLP) demonstrations in Hong Kong Special Administrative Region (SAR), this paper sheds light on the discursive constructions of media representations in three ‘Chinese’ [1] regions as well as on how such representations constitute vested interests.

By addressing mediatised social, political and institutional discourses in the ‘Chinese’ context, this leads to an exploration as to how perceptions are embedded within larger socio-political discourses of sovereignty and legitimacy. The focus of analysis is the English-language press in Hong Kong (HK/HKSAR), China (PRC) and Taiwan (ROC). Critical discourse analysis is carried out on a series of thirteen newspaper articles [2] with the objective of making explicit the invisible ‘work’ that discursive strategies do in influencing interpretations and understanding of a political event in a non-Western context.

Guided by Martin & White’s (2005) appraisal theory, the analysis views newspaper discourses not only as value-laden texts but by doing so also reveals readers’ and writers’ stance thus dispelling the myth that ‘news’ is objective. Findings depict varied perspectives on the Occupy Central demonstrations – Mainland and HK newspapers’ treatment were rather critical, while Taiwanese perceptions tended towards the analytical. This difference suggests HK and Mainland media as ideologically aligned – hegemonic – and positions Taiwanese media as potentially counter-hegemonic. Amidst issues of declining press freedoms, considerable variations were also found among the HK newspapers suggesting the presence press plurality. Regardless, media hegemony over public perceptions were found not only to contribute to and uphold certain interests vested in the maintenance of ‘Chinese’ sovereignty over HK under the ‘one country, two systems’ framework.

Overall, findings confirmed just how influential a role the media plays as an extension of and in the realm of politics as well as in shaping public opinion. Through the lens ‘language and politics’, this paper explores the notion of ‘language’ and ‘discourse’, its functions and significance within non-English/Western national media systems. Such an examination thus highlights concepts and issues relevant in the field of bi-/multilingualism in society.

[1] The term ‘Chinese’ is used in inverted commas throughout this paper and is mainly employed as an umbrella term to refer to the regions of Hong Kong, Taiwan and China for expediency. However, the inverted commas also denote that caution should be exercised when using the term as a referent to either language, culture and/or people as it may index different norms depending on context. This point is further elucidated in the introductory part of this paper as the term ‘Chinese’ is viewed as a social construction.

[2] The data is taken from two newspapers per region with two news articles per newspaper, with the exception of Hong Kong’s South China Morning Post (SCMP) where 3 news articles were analysed.