Telefon: 08-508 33 644
E-post: eija.kuyumcu@utbildning.stockholm.se

 

Avhandlingsarbete

Development of discourse competence among Turkish-Swedish minority students, with special reference to acquisition of genres in academic writing.

Undersökningen består av följande delstudier:

  1. Läs- och skrivaktiviteter som främjar utvecklingen av elevernas text- och diskurskompetens och genrekunskap i olika skolämnen.
  2. Fallstudier av några elevers text- och diskurskompetens och genrekunskap på två språk.
  3. Fallstudier av några elevers tvåspråkiga läs- och skrivvanor i hemmiljön och på fritiden.

Med text- och diskurskompetens avses förmågan att i tal eller skrift kunna använda olika språkliga medel för att skapa sammanhang. De viktigaste av dessa är textorganisation, referensbindning, konnektivbindning och tematik. Med genrekunskap avses elevernas tillägnande av skolans ”specialistspråk”, karaktäristiskt för specifika skolämnen (t.ex. SO, NO, matematik). Undersökningen inriktar sig på en grupp elever med turkiska som förstaspråk och svenska som andraspråk i grundskolans år 6-9 och gymnasiet. Den har en longitudinell uppläggning (data samlas in under flera år) och den använda metoden är etnografisk.

Den första delstudien är en beskrivning av skolan som undervisnings- och inlärningsmiljö när det gäller utveckling av elevernas text- och diskurskompetens samt genrekunskap i ett antal skolämnen. I den andra delstudien analyseras några elevers muntliga och skriftliga diskurskompetens och genrekunskap på deras första- och andraspråk i ämnena svenska som andraspråk, modersmål, natur- och samhällsorientering. I den tredje delstudien studeras vilka läs- och skrivaktiviteter eleverna engagerar sig för utanför skolan och vilken signifikans skolans läs- och skrivuppgifter har för elevernas vardagsliv hemma och på fritiden.

 

Publikationer

Publikationer i databsen DiVA (öppnas i nytt fönster)