Utbildningen följer Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet. I den framgår att utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel.
Studieplaner

Obligatoriska kurser

Den obligatoriska kursdelen omfattar 45 hp. Undervisningen på de obligatoriska kurserna, om vardera 7,5 poäng, ges cykliskt så att varje kurs återkommer ca var sjätte termin.

  • Statistik och statistisk undersökningsmetodik, 7,5 hp
  • Tvåspråkighet i ett ämnes- och idéhistoriskt perspektiv, 7,5 hp
  • Tvåspråkighet i inlärningsperspektiv, 7,5 hp
  • Tvåspråkighet i psyko- och neurolingvistiskt perspektiv, 7,5 hp
  • Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, 7,5 hp
  • Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, 7,5 hp

Valbara kurser

Den valbara kursdelen omfattar 30 hp. De individuellt valda kurserna bestäms i samråd med handledaren. En viktig kurs, som alla doktorander uppmuntras att välja tidigt i utbildningen, är humanistiska fakultetens Kurs i vetenskapsteori för doktorander.Humanistiska fakulitetens forskarskola

Studierna kan för övrigt omfatta specialkomponerade läskurser, kanske inom avhandlingens område, kurser vid andra institutioner eller de specifika kurser för forskarstuderande som ges vid Centret från tid till tid, t.ex. av besökande forskare eller av Centrets ordinarie personal.

Högre seminariet

Under utbildningen ska den studerande även aktivt följa det obligatoriska högre seminariet
Högre seminariet