Val av handledare

Varje doktorand tilldelas huvudhandledare och biträdande handledare i samband med antagningen, varvid doktorandens eget önskemål i största möjliga utsträckning beaktas. Huvudhandledare ska vara en av Centrets fast anställda professorer/docenter om inte mycket speciella skäl talar för en annan lösning. Valet av bihandledare i samband med antagningen sker också i normalfallet bland Centrets forskarutbildade personal, men kan till en början betraktas som preliminärt. Om avhandlingsarbetets utveckling kräver att annan expertis anlitas kan byte av bihandledare bli aktuell. För doktorand som genomför sitt avhandlingsarbete inom ett externt finansierat projekt är det oftast ändamålsenligt att projektledaren är huvudhandledare.

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan huvudhandledare och bihandledare i Centrets broschyr Information till forskarstuderande.

Byte av handledare

Byte av huvudhandledare kan i vissa fall av olika skäl behöva ske. Ett sådant byte kan vara beroende av såväl doktorandens som handledarens situation och kan initieras av respektive part. Formellt fattar Centrets styrelse beslut om huvudhandledarbyte.

Handledningens omfattning

Handledningen läggs upp tidsmässigt och innehållsmässigt (dvs vad som ska ske under handledningssammankomsterna) enligt överenskommelse mellan handledaren/-na och doktoranden i den individuella studieplanen. Doktoranden har rätt att årligen utnyttja 80 av handledarnas arbetstimmar i fyra år (eller med motsvarande lägre årligt timantal under längre tidsperiod om studierna bedrivs på deltid), t ex fördelade med 60 timmar på huvudhandledaren och 20 på bihandledaren. Av dessa bör 30-40 timmar vara kontakttimmar. Denna tidsram bör användas flexibelt över åren, t ex så att mer tid utnyttjas under viktiga skeden i avhandlingsarbetet och mindre när doktoranden huvudsakligen ägnar sig åt kursläsning.

Såväl den tidsmässiga som den innehållsliga fördelningen mellan handledarna ska anges i den individuella studieplanen. Där ska också antalet handledningsträffar per termin anges.

En fungerande handledning:

  • Regelbundna och kontinuerliga kontakter (möten, e-post, telefon) mellan handledare och doktorand ska förekomma alltifrån forskarstudiernas början,
  • Handledare och doktorand ska årligen stämma av vad som åstadkommits i relation till den individuella studieplanen, samt upprätta ett detaljerat program för det kommande årets studier,
  • Huvudhandledaren ska se till att avgränsningen av avhandlingsämnet sker på sådant sätt att studierna kan slutföras inom den uppställda normalstudietiden,
  • Doktoranden ska bedriva sina studier med den aktivitetsgrad som fastställts i den individuella studieplanen och ta kontakt med sina handledare vid eventuella problem.