Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har du som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Om det föreligger särskilda skäl får Humanistiska fakultetsnämnden för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i tvåspråkighet krävs att med godkänt resultat genomgått examensgrundande kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i tvåspråkighet, svenska som andraspråk, översättningsvetenskap, lingvistik, annat språkämne eller icke språkvetenskapligt ämne med språklig infallsvinkel, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Förkunskapsrekommendation

Du behöver ha goda läskunskaper i engelska.

Mer information hittar du i: Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet 2020 (156 Kb)

Du kan också kontakta studierektorn för forskarutbildningen.