Tidigare avhandlingar

Avhandlingens ämne

Ämnet för doktorsavhandlingen väljs i samråd med handledarna tidigt under doktorandstudierna. En utgångspunkt vid samrådet är den forskningsplan som doktoranden avgivit i samband med ansökan till utbildningen på forskarnivå. Forskningsplanen ses över årligen vid revideringen av den individuella studieplanen i samråd med handledaren. Avhandlingsarbetets konkreta utförande varierar naturligtvis mycket beroende på ämnesval och val av forskningsmetod, men det är viktigt med en öppen kommunikation om varje steg, i första hand med handledaren/-na, men också med doktorandseminariet och andra diskussionsfora.

Avhandlingens utformning

Avhandlingen ska utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt
verk (monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga delarbeten,
som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med andra forskare, och en
inledande och avslutande ramtext av dessa delarbeten (sammanläggningsavhandling).

Om undersökningen utförs inom ramen för ett lagarbete ska doktorandens insatser klart kunna särskiljas. Undersökningen och de vunna resultaten ska presenteras i en framställning som kvalitetsmässigt ska ligga på en sådan nivå att avhandlingen (inklusive delarbetena i sammanläggningsavhandlingen) bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas i en vetenskaplig serie eller tidskrift av god kvalitet.

Omfånget för en monografiavhandling bör inriktas på att inte överstiga ca 200 sidor, en sammanläggningsavhandling kan omfatta färre sidor. En sammanläggningsavhandling i tvåspråkighet ska bestå av minst tre delarbeten, varav (minst) två ska vara antagna för publicering, och ytterligare (minst) ett ska vara inskickat för granskning, i tidskrift eller antologi som tillämpar fackgranskning.

I övrigt gäller följande krav för att avhandlingen ska kunna godkännas:

 • att avhandlingen är ett resultat av ett självständigt forskningsarbete som väsentligt
 • bidrar till kunskapsutvecklingen,
 • att syfte, problemställning och vetenskaplig metod tydligt redovisas och motiveras,
 • att metoden tillämpas korrekt,
 • att forskningsläget presenteras så att tidigare genomförd forskning klart skiljs från
 • doktorandens egna, i avhandlingen redovisade, bidrag till forskningen,
 • att materialet presenteras och karaktäriseras och att det sätt på vilket materialet kan ha
 • avgränsats redovisas och motiveras,
 • att den vetenskapliga noggrannheten vad avser noter, käll- och litteraturförteckning, eventuella tabeller och diagram m.m. är god,
 • att avhandlingen disponeras på ett logiskt sätt och att dispositionen är konsekvent
 • genomförd,
 • att avhandlingen är acceptabel ur språklig synpunkt, samt
 • att resultaten sammanfattas.

Avhandlingens språk

Avhandling inom forskarutbildning i tvåspråkighet ska skrivas på engelska eller svenska. Doktorsavhandling som skrivits på svenska ska innehålla sammanfattning på engelska och avhandling som skrivits på engelska ska innehålla sammanfattning på svenska.

Abstract

Till varje doktorsavhandling ska fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat (”abstract”) som som får innehålla max 3500 tecken inklusive mellanslag.

Referatet ska:

 • ange avhandlingens titel, det språk avhandlingen är skriven på, författaren samt universitet och institution,
 • återge innehållet i avhandlingen enligt dispositionen: problem, metoder och resultat,
 • förses med nyckelord och andra uppgifter av betydelse för litteratursökning i automatiserade informationssystem.

Opponent, tryckning m.m.

Opponent, tryckning och liknande bekostas med ett fastställt belopp från fakulteten. En del av dessa medel kan utnyttjas för språkgranskning av avhandlingen. Språkgranskning ska alltid ske om avhandlingen skrivs på ett språk som författaren inte behärskar på L1-nivå. Innan avhandlingen kan tryckas ska både handledaren och ämnesföreträdaren ge sitt godkännande.

Läs mer i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet och i Centrets broschyr Information till forskarstuderande.