Christopher Stroud vid sitt skrivbord. Foto: Samkelo Mabija
Christopher Stroud. Foto: Samkelo Mabija

Trots decennier av kunskap om modersmålets betydelse för barnets inlärning har framstegen med att introducera dessa språk i utbildningsväsendet fortsatt varit minimala. Mycket forskning har visat att föräldrars och övrigas deltagande i utformningen av utbildningen bidrar positivt till barns modersmålsbaserade flerspråkiga utveckling under förutsättningar att lokalsamhället kan få socioekomiska eller andra generella vinster av utbildningsinsatsen (cf. Stroud, 2001, 2009; Chimbutane, 2011).

Projektet tar sin utgångspunkt i denna observation för att tillsammans med det lokala samhällets utbildningsintressenter (föräldrar, lärare, utbildningspolitiker och NGO:s) arbetar fram ett antal deltagande insatser i den lokala skolan.

Forskningsintresset kommer också att fokuseras på hur deltagandet att skapa fram en flerspråkig undervisning kommer deltagarna tillgodo generellt – t.ex. i vilken utsträckning deltagarna upplever sitt aktörskap som positivt och på vilka sätt. Projektets teoretiska bidrag står att finna i en vidareutveckling av begreppet språkligt medborgarskap (linguistic citizenship).

Karta Södra Afrika med Mozambique
Mozambique, Afrika. Källa: ByRei-arturptenRei-artur blog - Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1446510

Fakta om projektet

Projektnamn. Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique (Educational Pathways to Multilingual Citizenship: The case of Mozambique).

Projektledare: Professor Christopher Stroud (Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet).

Projektdeltagare: Docent Feliciano Chimbutane (Department of Linguistics and Literature, Eduardo Mondlane University).

Projektperiod: 2020–2022

Forskningsmedel: 4.152.818 kr

Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)