Projektet ska generera forskning av hög internationell kvalitet och relevans, men också användbarhet och nytta för Vinnova, andra forskningsfinansiärer, forskningspolitik, universitet och andra aktörer strävar efter att öka forskningens samhälleliga betydelse och effekt.

Projektet genomförs i form av ett stort antal fallstudier, av olika aspekter av universitetens samhällsroll, från studier av hur universitet rekryterar och befordrar personal till hur tekniköverföring sker, samverkan i olika större samhällsprojekt och liknande.

Projektet utgör en plattform för forskning om universitetens betydelse. Projektet är tvärvetenskapligt och sammanför forskare och doktorander från Lunds universitet, KTH och Stockholms universitet.

Linus Salö
Linus Salö

Projektledare: Mats Benner, Lunds universitet.

Projektdeltagare: Linus Salö (Stockholms universitet och KTH), Sverker Sörlin, Klara Müller & Ulrika Bjare (KTH), Mats Benner, Eugenia Perez Vico & Pauline Mattsson (Lunds universitet).

Projektperiod: 2019–2023

Forskningsmedel: 19 550 000 kr

Finansiär: Vinnova