Under de senaste årtiondena har man antagit att flerspråkighet medför ökad kognitiv kapacitet, men samtidigt leder till reducerat ordförråd (i vartdera språket som individen behärskar). Det senaste året har emellertid denna syn delvis kommit att revideras, då nya rön visat att kognitiv kapacitet faktiskt inte skiljer sig åt mellan enspråkiga och flerspråkiga. Antagandet att flerspråkighet leder till minskat ordförråd är dock i nuläget inte ifrågasatt. Det finns emellertid starka skäl att ifrågasätta rönen om flerspråkighet och ordförråd, eftersom studierna de bygger på präglas av bristfällig metodologi, då existerande forskning inte tagit tillräcklig hänsyn till vissa inlärningsfaktorer som påverkar ordförrådets utveckling. Av dessa faktorer är åldern vid vilket man lär sig ett språk den allra viktigaste faktorn: Barn har lättare att lära sig språk än vuxna.

Ett problem med befintlig forskning är följaktligen att flerspråkiga deltagare ofta testas på det språk de lärt sig senare i livet, medan enspråkiga deltagare testas på det språk de lärt sig från födseln. För att undersöka hur omfattande detta problem är, samt vilken roll som egentligen kan tillskrivas flerspråkighet gentemot inlärningsålder för ordförrådets utveckling, kommer projekt att tillämpa en storskalig s.k. ”meta-analys”. Detta innebär att all befintlig litteratur på området analyseras kvantitativt i ett samlat grepp, baserat på de statistiska data som rapporteras i de individuella studierna. Denna meta-analys kommer således att ge vid handen uppgifter om hur robusta skillnaderna egentligen är mellan enspråkigt och flerspråkigt ordförråd, vilken roll inlärningsålder spelar i processen, samt huruvida olika aspekter av ordförrådet (t.ex. receptivt vs. produktivt ordförråd) påverkas i olika omfattning.

Fakta om projektet

Emanuel Bylund. Foto: privat
Emanuel Bylund. Foto: privat

Projektledare: Professor Emanuel Bylund, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Projektdeltagare: Professor Niclas Abrahamsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning; docent Jan Antfolk, Åbo Akademi; docent Minna Lehtonen, Universitet i Oslo; Gunnar Norrman, doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Projektperiod: 2020–2021

Tilldelat belopp: 1,5 miljoner SEK

Finansiär: BOES