Projektledare

  • Professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet.
  • Tidigare var Lena Ekberg projektledare/med i projektet.

Projektdeltagare

  • BethAnne Paulsrud, postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Harriet Zilliacus, postdoktor vid Helsingfors universitet
  • Ida Hummelstedt-Djedou, doktorand vid Helsingfors universitet
  • Professor Fritjof Sahlström (Åbo Akademi)
  • Anna Slotte, universitetslektor vid Helsingfors universitet.

 

Flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik

Fokus för detta forskningsprojekt ligger på att utforska hur flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik tar sig uttryck i lärarutbildningar och i grundskolans undervisning i Finland och Sverige.

Inom forskningsprojektet vill vi söka reda på hur man ser på inter­kulturell pedagogik och flerspråkighetspedagogik i policydokument, inom lärarutbildningen och i praktiken i skolor. En grundläggande frågeställning är huruvida våra blivande lärare får en utbildning som förbereder dem för att undervisa elever från olika bakgrund angående språk, etnicitet, genus, social klass, och religion. Vi är intresserade av att studera huruvida dagens lärarutbildning motarbetar ojämlikhet och skapar möjligheter för ett rättvisare samhälle, samt vilka behov av förändringar det möjligen finns inom den svenska och finländska lärarutbildningen och fortbildningen.

 

Analyser och fältarbete vid lärarutbildningar och grundskolor

Det empiriska arbetet i studien innefattar både analys av policydokument, såsom läroplaner och styrdokument för lärarutbildningar, och fältarbete vid lärarutbildningar och grundskolor. Fältarbetets första del utförs på fyra lärarutbildningar i Sverige och Finland under våren 2016 i form av individuella intervjuer med lärarutbildare och gruppintervjuer med studenter, totalt medverkar 12 lärarutbildare och 24 studenter i respektive land. Den andra delen av fältarbetet består av lärarintervjuer och klassrumsobservationer med lärare som utexaminerats från de studerade lärarutbildningarna, totalt 12 lärarintervjuer samt undervisningsobservationer av ett urval av dessa lärare i respektive land. Detta fältarbete utförs under våren och hösten 2016.

 

Forskningssamarbete

Forskningsprojektet har nära samarbete med det nordiska excellenscentret Justice through Education JUSTED (helsinki.fi/justed), samt med den expertis som under många år byggts upp vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet (biling.su.se). Projektet är även nära anknutet till den svenskspråkiga klasslärarutbildningen ’Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa’, som Helsingfors universitet startar hösten 2016.