Humanistiska fakulteten

Fem institutioner och enheter omfattas i denna omgång (2015–2020) av satsningen:

Forskning om språkinlärning och flerspråkighet har i decennier haft en bred förankring vid Stockholms universitet och involverat forskare från en majoritet av språkinstitutionerna. Ett tvärinstitutionellt seminarium, Forskning om andraspråk (FAS), existerar sedan 1990-talet, och flera internationella konferenser om andraspråksinlärning, t.ex. 21st Annual Conference of the European Second Language Association (EUROSLA 21) och Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk (NORDAND 11), har organiserats genom samarbeten över institutionsgränserna.

Ett stort och inflytelserikt institutionsöverskridande samarbete har varit det omfattande forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning (AAA; Riksbankens Jubileumsfond, 2006–2012, 50 mkr), som koordinerades av Centrum för tvåspråkighetsforskning och inkluderade ett trettiotal forskare från Centret, Engelska institutionen och dåvarande Institutionen för franska, italienska och klassiska språk respektive Institutionen för spanska, portugisiska och Latinamerikastudier (vilka idag tillsammans utgör Romanska och klassiska institutionen).

En ny del av det ledande områdets infrastruktur utgörs av Flerspråkighetslaboratoriet (administrerat av Centrum för tvåspråkighetsforskning och Institutionen för svenska och flerspråkighet, beläget i hus D, plan 3), i vilket forskare inom området kan utföra datainsamling i form av EEG/ERP, eye tracking, beteendeexperiment, eller ljud- och filmupptagning.

De delområden inom det ledande området som är nationellt och/eller internationellt ledande eller uppmärksammade omfattar bl.a.:

  • andraspråksanvändning i sociala praktiker
  • avancerad andraspråksanvändning och individuella skillnader
  • inlärning av engelska för akademiska ändamål
  • modermålsrelaterade frågor, bl.a. minoritetsspråk, arvspråk (’heritage languages’), modersmålsutveckling/-undervisning, förstaspråksattrition, och förstaspråksreaktivering hos internationellt adopterade
  • språk och kognition hos tvåspråkiga
  • språkundervisning för nyanlända
  • transnationell flerspråkighet (med särskilt fokus på utvecklingsländer)
  • tredjespråksinlärning
  • ålderseffekter, mognadsbegränsningar och kritiska perioder.