Kursen ger behörighet att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasienivå. Fokus ligger på viktiga ämnesteoretiska områden med stor betydelse för undervisning i svenska som andraspråk som t.ex. andraspråksinlärning, litteracitet, bedömning av språk- utveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt såsom genrepedagogik, och litteraturvetenskap. Det ämnesdidaktiska perspektivet ingår i alla delkurser. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Kurshemsida: Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp