Rum: D 451
Telefon: 08-16 10 08
E-post: josefina.eliaso.magnusson@biling.su.se

 

Avhandlingsarbete

Avhandlingen har som övergripande syfte att belysa sambandet mellan språk, samhälle och identitetskonstruktion bland unga vuxna med flerspråkig bakgrund i olika sociogeografiska kontexter.

För att visa på sambandet mellan språk och samhälle på ett lokalt plan medverkar i studien individer som är uppvuxna i två sinsemellan olika sociokulturella miljöer med avseende bland annat på befolkningssammansättning, lokalitet och storlek. Genom studien, där fokus är unga vuxnas tillbakablick på utbildningstiden och övergångsåren från skola/högre utbildning till arbetsliv görs ett försök att belysa innebörden av dessa livsfaser för unga vuxnas utveckling och användning av en flerspråkig kompetens. Detta görs ur ett longitudinellt perspektiv eftersom några av deltagarna har medverkat i tidigare studier 2003 (Eliaso 2005).

Genom en etnografisk inriktad studie har ambitionen varit att ge en inblick i hur unga vuxnas erfarenheter i olika sammanhang som skolan, arbetet, umgängesgruppen och fritidsindustrin motiverar dem till att göra vissa språkliga investeringar. I mötet med deltagarna aktualiseras olika positioner och diskurser genom språket.

 

Projekt (20%)

Språkandvändning och sociokulturella förändringsprocesser (del av forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning, 2006–2011, Riksbankens Jubileumsfond).

 

Publikationer

Publikationer i databasen DiVA (öppnas i nytt fönster)