Age of Onset and Ultimate Attainment in Second Language Acquisition

1994–1999
Kenneth Hyltenstam & Niclas Abrahamsson
Funded by: -

A Sociolinguistic Survey of Mozambican Languages

1993–1999
Christopher Stroud
Funded by: SIDA

Bilingual Education Programmes in Developing Countries. The state of the art

1997
Christopher Stroud, Margaret Obondo, Birgitta Quick, Kerstin Simberg & Christina Tornell
Funded by: SIDA

Centre for Research on Bilingualism and information exchange on bilingual education in developing nations

2001–2003
Kenneth Hyltenstam & Carol Benson
Funded by: SIDA

Den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för barns literacyutveckling

2002–2004
Monica Axelsson
Funded by: The Swedish Research Council

Educational Language Issues in Developing Countries

2002–2004
Kenneth Hyltenstam & Carol Benson
Funded by: SIDA

Fact Finding Mission on Bilingual Education in Bolivia

1996
Kenneth Hyltenstam & Birgitta Quick
Funded by: SIDA

Förstaspråket hos samiska skolbarn

1986–1987
Kenneth Hyltenstam, Elina Helander & Mikael Svonni
Funded by: SÖ

Förstaspråksattrition hos avancerade andraspråkstalare

2005–2007
Niclas Abrahamsson, Kenneth Hyltenstam, Emanuel Bylund & Katrin Stölten
Funded by: The Swedish Research Council

Grammatiska processer i inlärningen av svenska som andraspråk

1999–2001
Kenneth Hyltenstam & Anders Philipsson
Funded by: HSFR/The Swedish Research Council

High-Level Proficiency in Second Language Use (The program AAA)

High-Level Proficiency in Second Language Use (The program AAA)

Avancerad andraspråksanvändning (Forskningsprogrammet AAA)

2006–2012
Projektdeltagare: Kenneth Hyltenstam (program director), Inge Bartning och Lars Fant
Finansierat av: Riksbankens Jubileumsfond

Interaktionsmönster och undervisningsstilar i sfi-undervisningen och deras effekt på inlärningen

1994–1996
Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Kulturbundenhet i språkvetenskapliga metaforer och modeller. Konsekvenser för etnisk särbehandling

Christopher Stroud & Maria Wingstedt
Funded by: DEIFO

Language Use, Language Ideologies and the Educational Experiences of Chilean Students in Sweden and Retornados in Chile

2000–2002
Kendall King & Natalia Ganuza
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Language Socialization in a Multilingual Environment

1993–1999
Christopher Stroud
Funded by: SIDA

Linguistic Practices and Societal Transition in a Developing Nation. The case of Mozambique

1995–1999
Christopher Stroud
Funded by: SIDA

Literacy Practices in an Educational Perspective – the case of relevant schooling in rural Tanzania

2001–2002
Christopher Stroud & Åsa Wedin
Funded by: SIDA

Maputo Urban Portuguese Corpus

1993–1999
Christopher Stroud
Funded by: SIDA

Metoder för svenska som andraspråk i förskolan

1988–1993
Lenore Arnberg, Åke Viberg & Anne-Charlotte Rendahl
Funded by: DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby

Modeller för sameskolans språkundervisning

1993–1997
Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson & Mikael Svonni
Funded by: The Swedish National Agency for Education, Samefondens kulturdelegation, Sameskolstyrelsen

Multilingualism in an Integrated View of Development: Democracy and Linguistic human rights

2006–2008
Christopher Stroud
Funded by: SIDA/SAREC

Nationella provet i svenska för invandrare (sfi)

1996–2002
Inger Lindberg, Katrin Ahlgren, Grazyna Bartholdson & Thomas Wrigstad
Funded by: The Swedish National Agency for Education
(The project moved to USOS, see: www.usos.su.se)

Political Economies of Multilingualism: Linguistic human rights and linguistic citizenship in South Africa and Mozambique

2006–2008
Christopher Stroud
Funded by: SIDA/SAREC

Processes in Simultaneous Interpreting (PRINS)

1995–1996
Sarah Williams
Funded by: HSFR

Processes in Third Language Acquisition

1992–1996
Björn Hammarberg & Sarah Williams
Funded by: -

Representations and Practices of Multilingualism in a Transformative South Africa

2005–2007
Christopher Stroud & Kathleen Heugh
Funded by: The Swedish Research Council and National Research Foundation, South Africa

Semantiska förändringar vid översättning – ett kognitivt perspektiv

1992–1995
Birgitta Englund Dimitrova
Funded by: HSFR

Sociala nätverk och språkbehärskning hos elever med annat hemspråk än svenska

1997–2001
Christopher Stroud & Ingrid Wiklund
Funded by: The Swedish National Agency for Education

Sociolinguistic Awareness and Language Attitudes in Multilingual Contexts

2006–2012
Kari Fraurud and Ellen Bijvoet
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
(= One of the projects at the Centre included in the research program High-level Proficiency in Second Language Use)

Språkets betydelse för vården av dementa finska invandrare

1987–1990
Kenneth Hyltenstam, Christopher Stroud & Eija Kuyumcu
Funded by: HSFR

Språkideologi och minoritetsspråkspolitik

1992–1995
Kenneth Hyltenstam & Maria Wingstedt
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer

2002–2006
Kari Fraurud, Ellen Bijvoet, Natalia Ganuza & Marie Werndin (Stockholmsdelen)
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
Click here for more information on the project: project presentation.

Språklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i Sverige

2002–2004
Hyeon-Sook Park
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Språk och miljö i Botkyrka

1992–1993
Åke Viberg, Eija Kuyumcu, Shidrokh Namei & Veli Tuomela
Funded by: -

Språkutveckling i förskolan, Utvärdering av skolförberedelsegrupper i Rinkeby

1994–1997
Lenore Arnberg, Åke Viberg & Anne-Charlotte Rendahl
Funded by: DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby

Språkval och kodväxling vid Alzheimers demens

1985
Kenneth Hyltenstam & Christopher Stroud
Funded by: FRN

Startålder och slutlig färdighetsnivå vid andraspråksinlärning

2000–2002
Kenneth Hyltenstam, Niclas Abrahamsson & Katrin Stölten
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM)

1984–1987
Åke Viberg, Monica Axelsson, Maria Bolander & Inger Lindberg
Funded by: SÖ

The Globalized Language User: Language learning and use in national, transnational and postnational contexts

2006–2012
Christopher Stroud, Josefina Eliaso Magnusson
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
(= One of the projects at the Centre included in the research program High-level Proficiency in Second Language Use)

The Polyglot

2006–2012
Kenneth Hyltenstam
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
(= One of the projects at the Centre included in the research program High-level Proficiency in Second Language Use)

The Program AAA

The program AAA

Avancerad andraspråksanvändning
High-Level Proficiency in Second Language Use

The Role of Language Aptitude for High-Level L2 Proficiency

2006–2012
Niclas Abrahamsson
Funded by: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
(= One of the projects at the Centre included in the research program High-level Proficiency in Second Language Use)

Tvåspråkiga gymnasieelevers svenska

1986–1987
Kenneth Hyltenstam, Christopher Stroud & Pirkko Bergman
Funded by: SÖ

Tvåspråkighet i skolan (BAS)

1987–1994
Åke Viberg, Päivi Juvonen & Inger Lindberg
Funded by: SÖ, The Swedish National Agency for Education

Tvåspråkig undervisning. Forskning och erfarenheter i de nordiska länderna

1996–1997
Kenneth Hyltenstam, Paula Andersson & Anders Philipsson
Funded by: Nordiska ministerrådet

Utvärdering av språkutvecklingsinsatser inom storstadssatsningen i Stockholms stad

2001–2002
Monica Axelsson
Funded by: Stockholms stad

Utvärdering av svenskundervisningen för vuxna invandrare

1995–1996
Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson & Inger Lindberg
Funded by: The Swedish National Agency for Education

Utvärdering av textböcker för årskurs 1–5 i SIDA-stött Moçambiqueprojekt

1990–1993
Kenneth Hyltenstam & Christopher Stroud
Funded by: SIDA

Ämnesundervisning i NO och SO för tvåspråkiga elever – en integrering av språk och innehåll

2005–2006
Monica Axelsson, Anders Philipsson, Mikael Olofsson, Carin Rosander & Mariana Sellgren
Funded by: Kompetensfonden